معبدی باستانی که در شهر زیرآبی گمشده در مصر کشف شد!

هیچ غواصی حتی حدسش را هم نمی‌تواند بزند که زیر زیبایی ناب این دریا در مصر چه خواهد یافت: یک معبد زیرآبی! تاکنون چیزهای گوناگونی از کشتی‌ها گرفته تا اجساد و بقایای انسانی در دوره‌های مختلف در کف اقیانوس‌ها کشف شده‌اند. به‌خصوص فرهنگ‌های باستانی گنجینه‌های ارزشمندی را در تیرگی ناپیدای اقیانوس بر جای گذاشته‌اند و گاهی حتی غواص‌های باتجربه نیز از آنچه زیر اقیانوس‌ها می‌بینند انگشت‌ به‌ دهان می‌مانند.

باستانی, زیرآبی