بازار مکمل های غذایی را ملتهب نکنید/ آسیب های خود تحریمی

موفقیت در تولید مکمل های غذایی که پیش از این از طریق واردات تامین می شد، نیازمند تعریف دوره گذار و همراهی تولید کنندگان هستیم.