جشنواره «جایزه بازاره» بازار مبل خلیج فارس افتتاح شد

جشنواره «جایزه بازاره» بازار مبل خلیج فارس با اختصاص یک طبقه به سرویس خواب بزرگسال آغاز شد و بـا اهدای ده ها جایزه ارزنده از جمله ۷ دستگاه خودرو سواری تا پایان خـرداد ۹۹  ادامه دارد.

افتتاح,  بازار, بازاره, جشنواره