استفاده از حیوانات دریایی برای بررسی وضعیت اقیانوس ها

گروهی بین المللی از محققان تحت سرپرستی دانشگاه اکستر انگلیس با نصب برچسب های الکترونیکی بر روی بدن حیوانات آبزی از آنها برای بررسی شرایط اقیانوس ها استفاده کرده اند.

اقیانوس, دریایی, حیوانات, استفاده