بررسی بیش از 16 هزار مقاله برای تعیین جایگاه هوش مصنوعی

 گروه پژوهشی وابسته به پژوهشکده ام آی تی ، 16625 مقاله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا مشخص شود جایگاه هوش مصنوعی در جهان کجاست.

مصنوعی, جایگاه