معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد غیر کارشناسی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد غیر کارشناسی است. این مناطق برای ایجاد اشتغال، تولید ثروت و صادرات شکل گرفته‌اند ولی هیچکدام از اهداف مذکور محقق نشده است، درحالی که معافیت‌های مالیاتی زیادی دارند.

کارشناسی, مالیاتی, معافیت‌