تخصص ، سابقه ، دانش و مدیریت ، فاکتورهای فراموش شده در احراز صلاحیت کاندیداها/کاندیداهای بی برنامه وبی کارنامه سم مهلک برای بهارستان به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان:در این کشور مشاغل هرکی هرکی است کسی اینجا به کاری،جای خود نیست پزشکی می کند فرضا تجارت و یا گردیده مشغول عمارت ولی نانوا کند اینجا طبابت فقط از روی احساس رفاقت بود فرهنگ ما دست کشاورز معلم هم بود در وادی ارز جوانان غالبا بیکار و علاف بدون بهره اند و ...

برنامه, کارنامه, بهارستان, کاندیداهاکاندیدا, صلاحیت, فاکتور, فراموش, مدیریت