شیوه کالیبره کردن کواد کوپتر

اصلی‌ترین دلیلی که باعث می‌شود تا هلی شات را کالیبره کنید این است که زمان پرواز، پرنده به صورت مستقیم حرکت نمی کند و مدام در حال کشش به یک سمت دیگر است.

کالیبره