دستیار صوتی آمازون برای کمک به نابینایان آموزش دید

آمازون با همکاری یک خیریه انگلیسی به دستیار صوتی خود آموزش داده تا به افراد نابینا و کم بینا کمک کند.

نابینایان, آمازون, دستیار