چین به دلیل شیوع کرونا در 10 روز بیمارستان 1000 تختخوابی می سازد

عملیات ساخت بیمارستان ووهان که قرار است ظرف 10 روز به بهره برداری برسد.

تختخوابی, بیمارستان