هدف شهروند، افزایش قدرت خرید شهروندان است

فضای رقابتی کلان شهری همچون تهران که عمدتا رویکردی اقتصادی را پیش می کشد، لزوم هوشمند سازی و به کارگیری استراتژی های اثرگذار را در حوزه مدیریت شهری بیش از پیش مطرح می کند.

شهروندان, افزایش, شهروند،