طناب دار دور گردنم بود که مادر نیلوفر مرا بخشید + عکس

حوادث رکنا: مرد جوانی که نیمه شب همسرش را مقابل چشمان فرزند یک و نیم ساله اش کشته بود اعدام نمی شود.این مرد همسرکش با پرداخت دیه به عمویش توانست از قصاص رهایی یابد و به زندگی برگردد.

نیلوفر