برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران املش

 اولین جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان املش در سال جدید به ریاست فرماندار در محل سالن میرزا حبیب الله املشی فرمانداری تشکیل گردید‌.  محمد رنجبر در ابتدای جلسه ضمن تبریک سال جدید گفت : با توجه به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال […]

عملیات, فرماندهی, هماهنگی, شگیری،, برگزاری