آسیب های روانی و شروع سبک زندگی کرونایی

کرونا، شیوه زندگی و برنامه ریزی امور زندگی را در جهت منفی و دشوار کرده است. در این راستا افراد عادی، با هوش متوسط به بالا و با مشاغل مختلف نظیر وکیل، محقق، پزشک مربی و... این مورد را ادراک می کنند.

کرونایی