اجرای طرح اکرام برای طلاب و فضلای لنگرودی مقیم قم

یکی از مشکلات امروز طلاب، مباحث معیشتی است که حتی با قناعت هم نمی توان از کنار آن گذشت و در این راستا، یکی از طرح هایی که برای طلاب و فضلای لنگرودی برنامه ریزی کردیم، «طرح اکرام» بود تا بتوانیم از روحانیون و فضلایی که وسع مالی مناسبی دارند، برای طلاب ضعیف تر کمک بگیریم.

لنگرودی