الفاظی در برجام به کار برده شده که دست آمریکا را باز گذاشته است

استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی با بیان اینکه در عرصه مذاکرات بین الملل خوب عمل نمی‌کنیم گفت: بسیاری از سناتورهای آمریکایی و دیپلماتیک ها حقوق خوانده اند و با مسائل حقوقی آشنا هستند ایران نیز باید یک کادر دیپلماتیک خوبی را برای مذاکرات تربیت کند که با حقوق آشنا باشند.

الفاظی, آمریکا, گذاشته