مهم‌ترین قتل سیاسی تاریخ معاصر

عبد الحسین تیمورتاش هفت سال فردِ شماره 2 سیاست ایران در زمان رضاخان بود. او که در تثبیت قدرت رضاخان نقش اساسی داشت در نهایت قربانیِ بدگمانی شاه شد. برخی قتل او را مهم‌ترین قتل سیاسی در تاریخ معاصر می‌دانند.

مهم‌ترین