مدافعان حرم از محمد (ص) تا ظهور مهدی (عج)

امروز نسخه دیگری از دفاع مقدس ولی در عرصه بزرگ‌تری در جهان و مرزهای جغرافیایی در حال شکل‌گیری است که مدافعان حرم نامیده می‌شوند و به نظر می‌رسد که این دفاع از حرم تا زمان ظهور و حضور حضرت حجت ادامه دارد.

مدافعان