اولین فیلم دوربین مداربسته از لحظه ریزش متروپل / فرار مردم وحشتزده را ببینید